Waarderingstoelage

De waarderingstoelage is bedoeld voor inwoners van Oostrozebeke (>18 jaar) die als mantelzorger voor een inwonende zorgbehoevende zorgen. Om recht te hebben op een waarderingstoelage van 30,00 euro per maand, moet de mantelzorger:
  • kosteloos, doorlopend of regelmatig hulp en bijstand verlenen aan een inwonende zorgbehoevende, in samenwerking met professionele zorgverleners;
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Oostrozebeke op hetzelfde adres van de zorgbehoevende, die thuis woont, niet verblijft in een verzorgingsinstelling (woonzorgcentrum, revalidatiecentrum, initiatief voor begeleid zelfstandig wonen);
  • de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.           

Hoe vraag je dit aan?

De aanvrager bezorgt aan het OCMW/sociaal huis het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, samen met de gevraagde bewijsstukken, zijnde:

  • ofwel een attest van verminderde zelfredzaamheid van de zorgbehoevende, van minstens 12 punten van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid;
  • ofwel een officieel attest van het kinderbijslagfonds met minimum 80% of 6 punten op de eerste peiler of 15 punten in totaal;
  • ofwel een verklaring van de behandelende arts of het begeleidend palliatief team die de palliatieve thuiszorgsituatie van de zorgbehoevende bevestigt;
  • een verklaring van de mantelzorger omtrent de aard van de verleende hulp en bijstand.

Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de dienst burgerzaken of aan het onthaal van het OCMW/sociaal huis.

Via het digitaal loket kan een aanvraag ingediend worden, waarna de sociale dienst contact met je zal opnemen.

Wat krijg je?

De waarderingstoelage is een maandelijkse premie van 30,00 euro.

Een waarderingstoelage kan voor dezelfde persoon niet gecumuleerd worden met een thuiszorgtoelage.

Digitaal loket