Tijdelijke bewegwijzering

  • De aanvraag van de machtiging voor plaatsing van tijdelijke bewegwijzering op het openbaar domein dient tenminste vier weken op voorhand en schriftelijk te worden gericht aan de burgemeester. Bij de aanvraag dient de nodige informatie te worden gevoegd. Deze machtiging ontslaat de gemachtigde niet van de verplichting om van andere overheden alle andere vergunningen of machtigingen te bekomen die hij mocht nodig hebben.
  • De gemachtigde dient zelf te voorzien in de tijdelijke bewegwijzering (wegwijzers, borden en palen) en dient ze zelf te plaatsen en te verwijderen, rekening houdende met andere vigerende reglementen. De plaatsing van de tijdelijke bewegwijzering mag ten vroegste twee├źnzeventig uur voor de aangelegenheid gebeuren.
  • De verwijdering van de tijdelijke bewegwijzering dient binnen de twee├źnzeventig uur na de aangelegenheid te gebeuren.
  • De gemeente kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan de borden of aan derden, die voortspruit uit de opstelling of opstellingswijze van de borden. De gemeente kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van de tijdelijke bewegwijzering.
  • Bij gebreke aan machtiging of indien de gemachtigde de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan de burgemeester ambtshalve bevelen de tijdelijke bewegwijzering te verwijderen op kosten en risico van de overtreder. Bij ambtshalve verwijdering van de tijdelijke bewegwijzering worden deze laatste eigendom van de gemeente.
  • Het is verboden tijdelijke bewegwijzering te plaatsen op of te bevestigen aan verkeersborden, verkeerslichten, rotondes en straatmeubilair, tenzij schriftelijke en voorafgaande machtiging door het college van burgemeester en schepenen.