Thuiszorgtoelage

De thuiszorgtoelage is er voor personen die:

  • zorgbehoevend zijn;
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Oostrozebeke;
  • thuis wonen: niet verblijven in een verzorgingsinstelling (woonzorgcentrum, revalidatiecentrum, initiatief voor begeleid zelfstandig wonen);
  • de zorgbehoevende doet een beroep op minimum drie zorgverstrekkers. Onder zorgverstrekker wordt verstaan een persoon of dienst die de zorgbehoevende thuiszorgbijstand geeft (vb. huisarts, dienst gezins- en bejaardenhulp, verpleging, kinesist, logopedist, ergotherapeut, mantelzorger, …);
  • de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben of in een palliatieve situatie thuis worden verzorgd.

Een thuiszorgtoelage kan voor dezelfde persoon niet gecumuleerd worden met een waarderingspremie.

Hoe vraag je dit aan?

De aanvrager bezorgt aan het OCMW/sociaal huis het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, samen met de gevraagde bewijsstukken, zijnde:

  • ofwel een attest van verminderde zelfredzaamheid van minstens 12 punten van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid;
  • ofwel een verklaring van de behandelende arts of het begeleidend palliatief team die de palliatieve thuiszorgsituatie bevestigt;

Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de dienst burgerzaken of aan het onthaal van het OCMW/sociaal huis.

Via het digitaal loket kan een aanvraag ingediend worden, waarna de sociale dienst contact met je zal opnemen.

Wat krijg je?

De thuiszorgtoelage is een maandelijkse toelage van 30,00 euro.

Een thuiszorgtoelage kan voor dezelfde persoon niet gecumuleerd worden met een waarderingstoelage.

Digitaal loket