Strategisch commercieel plan

De gemeente is bezig met een visievorming over de commerciële toekomst van de kern van Oostrozebeke en de Ginste. De belangrijkste thema’s zijn kernversterking, kernafbakening, aanpak leegstand, communicatie met de handelaars en het uitwerken van een parkeerbeleid.

Deze visie moet de leidraad vormen voor een efficiënt en doeltreffend detailhandelsbeleid voor de komende jaren. De POM West-Vlaanderen begeleidt de gemeente bij de opmaak van dit strategisch commercieel plan. De opmaak van dit plan wordt nauw opgevolgd door een stuurgroep waar verschillende mandatarissen en diensten in zijn opgenomen. Ook de handelaars en andere stakeholders worden actief betrokken bij de opmaak van deze visie.

Stappenplan van het strategisch commercieel plan

 •  Analyse

  • Data en tendensen
   • Om een correcte stand van zaken te leren kennen werd een economische omgevingsanalyse gemaakt. De POM West-Vlaanderen stelde een hele resem socio-economische data en statistieken voor tijdens de stuurgroep vergadering.  Zo werd de bestaande toestand van het detailhandelsapparaat van de gemeente Oostrozebeke in kaart gebracht. Ook werden een aantal globale trends, ontwikkelingen en prognoses bekeken en besproken (december 2020).
  • SWOT-analyse intern
   • De interne stuurgroep maakte, onder begeleiding van de POM een analyse over de commerciële kernen in Oostrozebeke. Het winkelaanbod, mobiliteit, veiligheid, beleving, ligging winkels en horeca,… in Oostrozebeke en de Ginste werden onder de loep genomen. Dit kwam tot stand in een nauwe samenwerking met het beleid en zijn verwante domeinen zoals ruimtelijke ordening, cultuur, mobiliteit en de sociale dienst (januari 2021).
  • SWOT-analyse extern
   • Brainstormsessie waarbij de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen van de kern van Oostrozebeke en de Ginste in kaart worden gebracht en waarbij mogelijke acties kunnen gesuggereerd worden. De ondernemers uit de kern van Oostrozebeke en de Ginste krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging (maart 2021).
 • Visie en ambitie

  • Opstellen visie detailhandel (april - mei 2021);
  • Beleidsprincipes (april 2021);
  • Kernafbakening + criteria (mei 2021).
 • Actieplan (augustus 2021)

 • Opstart uitvoering strategisch commercieel plan