Steenmarter

De steenmarter was in de eerste helft van de vorige eeuw uit bijna heel Vlaanderen verdwenen, maar is vandaag helemaal terug van weggeweest. De marter heeft zich goed aangepast aan onze dichtbevolkte regio en komt intussen weer zowat overal in Vlaanderen en West-Europa voor. Dat is goed nieuws voor de natuur in Vlaanderen, maar hun gedrag stelt de mens soms voor uitdagingen.

Een steenmarter op zolder kan geluidsoverlast, reukhinder of schade aan de isolatie veroorzaken. Steenmarters durven weleens een kippenhok binnendringen en kunnen zich verschuilen in auto’s, waar ze in kabels en leidingen bijten.

Die problemen zijn gelukkig stuk voor stuk te voorkomen. Via de website www.steenmarter.be willen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt in samenwerking met Inverde en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) correcte informatie verspreiden over deze oplossingen.

Het wegvangen of doden van een steenmarter is geen duurzame oplossing. Steenmarters zijn territoriale roofdieren en hebben een heel andere levenswijze dan knaagdieren zoals ratten of muizen. Wie een steenmarter wegvangt, maakt een territorium vrij voor een ander dier. Aangezien het aantal mogelijke territoria beperkt is (wegens hun noodzakelijke oppervlakte), kan er ook nooit sprake zijn van een plaag. We moeten dus leren samenleven met de steenmarter. En met de tips op www.steenmarter.be lukt dat.

Wettelijke aspecten

De steenmarter is in het Jachtdecreet beschreven als jachtwild. De jacht op deze soort is echter al tientallen jaren niet meer geopend, ook niet in het actuele Jachtopeningsbesluit. Hierdoor mag de steenmarter niet gedood of gevangen worden en hiervoor ook niet worden opgespoord of achtervolgd. De steenmarter is daarnaast ook opgenomen in het Soortenbesluit. Dit besluit is voor jachtwildsoorten enkel van toepassing voor aspecten die niet geregeld worden in de regelgeving op het vlak van de jacht. In bijlage 1 van het Soortenbesluit behoort de steenmarter enkel tot categorie 4. Dit heeft als gevolg dat de steenmarter volgens artikel 9 van dit besluit niet tot de beschermde soorten behoort en dat de beschermingsbepalingen uit hoofdstuk 3 van het Soortenbesluit niet op de steenmarter van toepassing zijn. Het verstoren van steenmarters om ze te verjagen is dus wettelijk toegelaten. De facto wordt de steenmarter echter door het Jachtopeningsbesluit wel effectief beschermd.

Schadevergoeding 

Welke schade komt in aanmerking?

Er wordt in de wetgeving een onderscheid gemaakt tussen schade die veroorzaakt wordt door jachtwildsoorten en schade door beschermde soorten. De Steenmarter is een jachtwildsoort, dus die zit in het eerste geval, daar is geen vergoeding voor voorzien, tenzij die in de praktijk niet bejaagbaar is. De jacht of bijzondere jacht is het gehele voorbije jaar niet geopend op de steenmarter. Je kan dus in dat geval bij schade aan gewassen, vee, bos, waters en andere goederen in aanmerking voor een vergoeding bij de overheid. Daar zijn echter voorwaarden aan verbonden, namelijk:

  • het gaat om schade van meer dan 300 euro;
  • je hebt de nodige maatregelen genomen om de veroorzaakte schade te voorkomen.

Om recht te hebben op een vergoeding, moet je het verband aantonen tussen de geleden schade en de soort. Daarom dien je best zo snel mogelijk na het vaststellen van de schade een dossier in. Je hebt hiervoor maximum 12 werkdagen de tijd. Voor het vaststellen van de schade heb je 14 kalenderdagen de tijd.

Meer info over de verplichte basismaatregelen, indienen van een dossier voor schadevergoeding, ... Kan je terugvinden via deze link