Standplaats kermis aanvragen

Je wenst, als concessiehouder, een vaste of tijdelijke standplaats op de kermis(sen) te bekomen?

 • Je doet een schriftelijke aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen.
 • Het schepencollege keurt de aanvraag goed of weigert deze.
 • Je krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Voorwaarden (je vindt deze terug in jouw contract)?

 • De dinsdag voor de kermis kunnen de vrachtwagens vanaf 13 u. parkeren op het Gemeenteplein;
 • Na het opstellen van de attracties moeten de vrachtwagens elders geparkeerd worden;
 • Woonwagens kunnen opgesteld worden op de kleine parking (zijkant gemeenschapscentrum "O.C Mandelroos")   
 • Het schepencollege beslist de locatie van de standplaatsen op het Gemeenteplein;
 • Je houdt zich aan deze schikking;
 • Als je niet betaalt op de bepaalde termijnen vervalt uw overeenkomst van rechtswege en wordt de waarborg in gebruik genomen;
 • De foorinrichting is jouw persoonlijke eigendom en wordt door jou persoonlijk uitgebaat;
 • Je mag de standplaats niet afstaan aan een derde persoon;
 • Als de kermis of de kermissen wegens bijzondere omstandigheden, waarover enkel het schepencollege beslist, niet kan doorgaan, is de gemeente geen schadevergoeding verplicht;
 • Het schepencollege zal, in geval van degelijk bewezen overmacht en mits tijdige verwittiging, u ontslaan van het verschuldigde standgeld, wanneer u in de onmogelijkheid verkeert uw standplaats gedurende de kermis of kermissen in te nemen;
 • Je bent verplicht jouw inrichting goed verzorgd en net op te stellen;
 • Je gedraagt zich naar alle bevelen van het gemeentebestuur;
 • Je bent verplicht op bevel van de aangestelde van het schepencollege uw lege materiaalwagens op de daartoe bestemde plaats te parkeren;
 • Als je de kermisattractie plaatst op openbare wegenis of pleinen, mag u deze nooit openbreken of beschadigen. Bij overtreding wordt een proces-verbaal opgemaakt. Je zal alle schade, op eerste verzoek van het gemeentebestuur, moeten betalen;
 • Je betaalt voor het elektriciteitsverbruik aan het gemeentebestuur een bijdrage bij aansluiting op een stopcontact van het gemeentebestuur van 16A, 32A of 63A. Deze bijdrage is bepaald in het retributiereglement. Het gemeentebestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor een stroomonderbreking, welke de oorzaak ook is. Als de levering van elektriciteit niet kan gegarandeerd worden en zonodig een beroep moet gedaan worden op de diensten van Eandis zal het gemeentebestuur tijdig verwittigen;
 • Je moet de tarieven van de attractie, evenals iedere wijziging, meedelen.