Stamboomonderzoek

Info

In afwachting van de publicatie van het Koninklijk Besluit genealogische opzoekingen bevat de communicatie een oplossing voor de genealogische opzoekingen in de overgangsperiode.
 
1. Toelatingen van de rechtbanken voor genealogische opzoekingen
De toelatingen die door de rechtbanken van eerste aanleg werden afgeleverd om genealogische opzoekingen te doen, op basis van oud artikel 45 Burgerlijk Wetboek, kunnen niet langer uitgevoerd worden. Ingevolge het principe van de toepassing van de wet in de tijd (art. 1 Burgerlijk Wetboek) hebben de toelatingen afgeleverd voor 31.03.2019 geen gevolgen meer.
 
2. Genealogische opzoekingen – Toestemming personen
In verband met het afleveren van afschriften en uittreksels bepaalt de wet het volgende:
Art. 29 BW. § 1. Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van :
- akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud;
- akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud;
- anderen akten van meer dan honderd jaar oud.
De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat hebben recht op een uittreksel of afschrift van akten bedoeld in het eerste lid van respectievelijk minder dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud.
Voor akten die gewijzigd werden met toepassing van Titel IV/1 of met toepassing van artikel 1385quaterdecies, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek wordt het recht op een afschrift beperkt tot de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat.

Aangezien er voorlopig wettelijk niets specifiek geregeld is, moet de algemene privacywetgeving worden toegepast voor wat betreft de bescherming van de persoonsgegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens is volgens artikel 6.1. a) AVG mogelijk indien de betrokkene wiens persoonsgegevens worden verzameld toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dus genealogische opzoekingen toestaan (m.a.w. genealogische opzoekingen voor de betrokkenen verrichten), mits de verzoeker een bewijs voorlegt van de toestemming van de personen op wie de akte betrekking heeft.

In de Omzendbrief van 19 maart 2019 over de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand (B.S. 25.03.2019) is reeds voorzien dat personen, met een onderhandse volmacht van de erfgenamen, uittreksels kunnen verkrijgen (punt 3.7.3.1). Indien de personen op wie de akte betrekking heeft overleden zijn, kan de toestemming van één van de erfgenamen volstaan. Het is aan de verzoeker om de toestemming van de erfgenaam aan te brengen.

De toestemming kan eenvoudig (onderhands) worden gegeven.

De ambtenaar van de burgerlijke stand levert voor genealogische doeleinden de afschriften af door middel van een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand, met bovenaan de vermelding: “afgeleverd voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden”.

3. Regeling in afwachting van het Koninklijk besluit

De regeling onder punt 2. is slechts van toepassing tot op de datum van inwerkingtreding van het Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen.

De registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters kunnen geraadpleegd worden voor stamboomonderzoek, erfenissen en andere genealogische doeleinden.

Procedure

Je meldt jou tijdens de openingsuren aan bij het loket van de dienst burgerzaken.

De verantwoordelijke medewerker maakt jou wegwijs in ons archief.

Je doet hierna zelf de nodige opzoekingen (met vragen kan je altijd terecht bij de verantwoordelijke medewerker).

Wat meebrengen?

Je brengt eventueel de toestemming van de personen mee waarop de opzoekingen betrekking hebben.

Wat kost het?

De opzoekingen die gebeuren door de burger-opzoeker zelf zijn gratis.

Als de opzoekingen gebeuren door iemand van de dienst burgerzaken wordt er 10,00 euro per begonnen kwartier aangerekend.

Een kopie uit de registers kan tegen betaling afgeleverd worden (0,25 euro voor een A4-formaat en 0,38 euro voor een A3-formaat).