RUP Kernversterking en Bouwcode

In werking getreden op 23 november 2023

Het RUP Kernversterking en de bouwcode werden definitief vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van donderdag 7 september 2023.

De documenten RUP Kernversterking en de bouwcode moeten samen gelezen worden en kan je hieronder terugvinden:

 

Historiek

Tweede voorlopige vaststelling - tweede openbaar onderzoek

Na het vorig openbaar onderzoek zijn het planteam en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening aan de slag gegaan met de opmerkingen met als resultaat een nieuwe versie van het gemeentelijk RUP, met een licht uitgebreid plangebied. Ook de Bouwcode werd op meerdere punten aangepast. Daardoor koos de gemeenteraad ervoor, mede op basis van het gecoördineerd advies van de gecoro, (bijlage bij het advies) om de fase van de voorlopige vaststelling te hernemen:

Het opzet van beide instrumenten is uiteraard hetzelfde gebleven:

  • het RUP Kernversterking legt, in een groot deel van de gemeente, de bestemmingen en maximale dichtheden vast (“wat kan waar … ?”);
  • de Bouwcode bevat de kwaliteitsnormen (“… en hoe ?”).

Alle documenten van het openbaar onderzoek vind je hier:

De verschillen tussen de huidige stedenbouwkundige voorschriften en deze die voorlagen tijdens het eerste openbaar onderzoek, kan je hier nakijken voor het RUP en hier voor de Bouwcode.

Gezien de plancontour van het RUP bijgestuurd werd na het eerste openbaar onderzoek, werd de milieueffectrapportage opnieuw voorgelegd aan Team MER. De beslissing dat ook nu geen plan-MER nodig is, vind je hier, wat meteen ook geldt als de bekendmaking van deze beslissing.

Heb je vragen dan kan je terecht bij de afdeling omgeving: 056 67 11 81 en omgeving@oostrozebeke.be;

Kijk je graag de documenten op papier in? Maak dan een afspraak bij de afdeling omgeving.

Deelnemen aan het openbaar onderzoek kan door uw opmerkingen of bezwaren over te maken aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro):

  • digitaal via gecoro@oostrozebeke.be;
  • via brief gericht aan de voorzitter van de gecoro, Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke;
  • via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, bij de dienst Burgerzaken.

Bekendmaking beslissing over de plan-m.e.r.-plicht van de stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’ en het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Kernversterking’

Bij de opmaak van planinstrumenten zoals een ruimtelijk uitvoeringsplan of een stedenbouwkundige verordening, moet het mogelijk effect op het milieu onderzocht worden. Hiertoe kan ofwel een plan-m.e.r. (plan-milieueffectenrapport), ofwel een m.e.r.-screeningsnota opgesteld worden.

In het plan-m.e.r. worden de milieueffecten en de milderende maatregelen besproken. In de m.e.r.-screeningsnota wordt aangetoond dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, en dus geen plan-m.e.r. nodig is.

Voor zowel de Bouwcode als het RUP werd een screeningsnota opgemaakt, en ter beoordeling ingediend bij het departement Omgeving, Team MER. Dit team heeft inmiddels hierover een beslissing genomen namelijk dat er voor beide planinstrumenten geen plan-m.e.r. moet opgesteld worden.

U kan deze ontheffingsbeslissing en de m.e.r.-screeningsnota’s zelf inkijken van 18 maart 2023 tot en met 16 april 2023 op de volgende manieren:

Eerste openbaar onderzoek

Het eerste openbaar onderzoek liep van 19 september 2022 t.e.m. 18 november 2022.

Klik op volgende link voor de infofolder.

Het volledig dossier bestaat uit:

Deze documenten kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek ingezien worden bij de afdeling omgeving, Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke (na afspraak via omgeving@oostrozebeke.be) en onderaan deze pagina.

Via de leeswijzer krijg je een overzicht van hoe je deze documenten best doorneemt.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen reacties en bezwaren op het gemeentelijk RUP Kernversterking en de bouwcode als volgt worden geuit:

  • ofwel digitaal op volgend adres: omgeving@oostrozebeke.be;
  • ofwel schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen, Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke;
  • ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven op het gemeentehuis van Oostrozebeke aan het front-office.  

De opmaak van de voorontwerpen

Na de publieke raadpleging van start- en procesnota werd een scopingnota opgemaakt, en de procesnota verder aangevuld.
De scopingnota, een voortzetting van de startnota, werd bezorgd aan de dienst MER.
De ideeën van wat de Bouwcode moest worden, werden gebundeld in een voorlopige inhoudsopgave.

Vervolgens werd gestart met de opmaak van het bestemmingsplan van RUP Kernversterking, op basis van het masterplan Dorpskernvernieuwing.
Dit voorontwerp van het plan werd aangevuld met een motivatienota, en de inhoudsopgave van de Bouwcode kreeg een verdere uitwerking tot voorontwerp.

MER-screeningsnota’s voor beide voorontwerpen werden opgemaakt.

Deze fase werd afgerond met een plenaire vergadering met de hogere overheden en de adviesinstanties.

De eerste raadpleging

In navolging van het op 6 juni 2019 door de gemeenteraad goedgekeurde masterplan Dorpskernvernieuwing, werd gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kernversterking.

Als eerste stap in dit proces werden een start- en procesnota opgemaakt die de eerste planopties aangeven en deze opties onderbouwen en motiveren.

Conform artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, organiseerde het college van burgemeester en schepenen een raadpleging over beide nota’s.
Tijdens deze raadpleging voor het brede publiek werden tevens de adviezen ingewonnen van hogere overheden en sectorale adviesinstanties.

Deze raadpleging liep van 20 maart 2021 tot en met 18 mei 2021. Er werd ook een (wegens de toenmalige Covid-19-maatregelen, digitaal) infomoment georganiseerd in vorm van een live webinar, dat doorging op dinsdag 23 maart 2021 om 19 u.