Nieuwe maatregelen omgevingsvergunningen door Corona

Op 24 maart 2020 heeft de Vlaamse regering maatregelen getroffen in verband met de procedures voor de nieuwe en de lopende omgevingsvergunningsaanvragen. Door de federale maatregelen in verband met het coronavirus en door het uitvallen van dossierbehandelaars bij gemeenten, adviesinstanties, enz. kunnen lopende onderzoeken niet worden ingezien en verlopen verplichte overlegmomenten moeizaam. Daarom heeft de Vlaamse regering het volgende besloten:

  • De beslissingstermijnen van zowel lopende als nieuwe omgevingsvergunningsaanvragen worden verlengd met 30 dagen (dossiers zonder openbaar onderzoek) of 60 dagen (dossiers met openbaar onderzoek). Voor nieuwe dossiers loopt deze regeling tot en met 24 april 2020.
  • Alle lopende openbare onderzoeken worden opgeschort en verdergezet op 24 april 2020. Dit betekent dat de resterende looptijd (te rekenen vanaf 24 maart 2020) bevroren wordt en verdergaat vanaf 24 april 2020. Bezwaar indienen kan wel tussen 25 maart en 24 april 2020, maar er kan geen afspraak worden gemaakt om dossiers in te kijken.
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
  • Het besluit legt geen nieuwe regels op rond meldingen (zowel milieu als stedenbouwkundig). De reguliere termijn (30 dagen) om een meldingsakte te verlenen blijft dus van toepassing. De termijn om beroep te kunnen instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een meldingsakte is voorlopig ook nog niet gewijzigd.
  • Voor vergunningen die werden verleend voor 24 maart 2020 en waarvoor de beroepstermijn nog loopt, wordt die beroepstermijn met 30 dagen verlengd tot 60 dagen. De wachttermijn van 35 dagen vooraleer gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, wordt echter niet verlengd. Daardoor kunnen de werken in principe worden aangevat na de reguliere 35 dagen. Wie echter met de uitvoering van zijn vergunning begint vooraleer de termijn om beroep in te stellen is afgelopen, neemt uiteraard risico’s.
  • De uitvoering van een vergunning die wordt afgegeven na 24 maart kan pas starten na 65 dagen (35 + 30) door de verlenging van de beroepstermijn.

Indien de Vlaamse regering het nodig acht, kunnen deze maatregelen ook na 24 april 2020 verlengd worden. Bovenstaande informatie kan je nalezen op https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Onze diensten werken achter de schermen door om de impact van deze maatregelen zo beperkt mogelijk te houden. Voor aanvragen waarbij geen openbaar onderzoek moet gebeuren, streven we ernaar om de vergunning toch binnen de gewone termijn af te geven. Ook in deze gevallen wordt de beroepstermijn wel met 30 dagen verlengd. Daarnaast brengen we zo snel mogelijk via het omgevingsloket de aanvragers van lopende dossiers op de hoogte van de gevolgen van deze maatregelen op hun aanvraag.