Privacy - disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

A. Algemene voorwaarden e-mail gemeente Oostrozebeke

Elke e-mail uitgaande van de gemeente of het OCMW Oostrozebeke is vertrouwelijk en enkel bedoeld voor de geadresseerde. Dit bericht kan geen verbintenissen tot stand brengen. Dit kan enkel via de klassieke briefwisseling, ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.

B. Algemene voorwaarden website gemeente en OCMW Oostrozebeke

De gemeente Oostrozebeke levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Het gemeentebestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het gemeentebestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

De gemeente Oostrozebeke kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website www.oostrozebeke.be of van de op de website www.oostrozebeke.be ter beschikking gestelde informatie.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website www.oostrozebeke.be ter beschikking wordt gesteld, kan je de helpdesk contacteren.

De website www.oostrozebeke.be kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover de gemeente Oostrozebeke geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De gemeente Oostrozebeke kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Non-profit

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal zijn uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het gemeentebestuur van Oostrozebeke of aan de organisaties die het gemeentebestuur van Oostrozebeke hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het college van burgemeester en schepenen. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het gemeentebestuur de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

Privacy

Jouw privacy onze prioriteit. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Via deze webpagina willen wij jou informeren over de gegevens die wij verzamelen en wat wij hiermee doen. De verzameling en verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in de media beter gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

Wij gebruiken jouw gegevens voor de doeleinden waar je toestemming voor hebt gegeven. Voor het uitvoeren van onze wettelijke opdrachten en in het kader van het algemeen belang. Wanneer wij deze willen gebruiken voor andere doeleinden dan zal dit expliciet gevraagd worden. 
Ook deze toestemming kan je ten allen tijde intrekken. Wij zullen jouw gegevens niet doorgeven aan derden zonder jouw toestemming. Wij gebruiken jouw gegevens niet langer dan nodig, tenzij wettelijk verplicht om langer te behouden (bv. archiefwetgeving).

Wij nemen de gepaste maatregelen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Je kan ons ook steeds contacteren om jouw gegevens in te kijken, aan te passen of te wissen via privacy@oostrozebeke.be. Let wel op: een lokaal bestuur is gebonden aan vele wetten en decreten rond het verwerken en archiveren van gegevens. Daarom zullen wij in veel gevallen niet kunnen ingaan op het recht op wijziging en/of wissing.

Indien je jou onterecht behandeld voelt inzake de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: https://www.privacycommission.be/nl/contact