Premie voor micro-WKK kleiner dan 10 kW (biogas)

U kunt als eigenaar van de micro-warmtekrachtinstallatie een premie ontvangen voor uw investering.

Voorwaarden

Alle voorwaarden moeten voldaan zijn om de premie te kunnen ontvangen, deze zijn:

 • kwalitatieve warmte-krachtinstallatie met een volledig AREI-keuringsverslag
 • elektrisch vermogen kleiner dan 10 kW
 • brandstof is biogas
 • opgewekte warmte wordt nuttig gebruikt
 • ligt in het Vlaams Gewest
 • heeft een startdatum na 1 januari 2018.

Startdatum: Voor micro-warmtekrachtinstallatie zonder vergunningsplicht is de startdatum dezelfde als de datum indienstneming. Als er vergunningen voor het project nodig zijn, kan de startdatum de datum van de aanvraag zijn.

Wie komt in aanmerking?

 • ondernemingen
 • natuurlijke personen
 • niet-commerciële instellingen zoals scholen, universiteiten, verzorgingsinstellingen en verenigingen zonder winstoogmerk
 • publiekrechtelijke rechtspersonen.

Aandachtspunten

 • De installatie mag pas in werking gaan, zodra de AREI-keuring uitgevoerd is.
 • Deze premie kan niet worden gecumuleerd met
  • andere investeringssteun
  • groenestroomcertificaten
  • warmtekrachtcertificaten
  • groenewarmtecertificaten van de Vlaamse overheid voor dezelfde investering.
 • Als het totale bedrag aan de-minimissteun dat aan de betrokken onderneming wordt verleend niet hoger ligt dan 200.000 euro over een periode van 3 belastingjaren. Deze premie kan gecumuleerd worden met ecologiesteun of waarborgen verleend door de Vlaamse overheid.

Procedure

Het aanvragen van de premie is enkel mogelijk, als het type-installatie opgenomen is in de lijst erkende type micro-WKK-installatie kleiner dan 10 kW (zie tabel bij Bedrag).

Aanmelding van het installatietype door fabrikant of installateur

Deze aanmelding is eenmalig en moet enkel gebeuren als het type installatie niet opgenomen is in de tabel van de erkende type micro-WKK-installatie kleiner dan 10 kW. De aanmelding van een nieuw (nog niet erkend) type micro-WKK-installatie gebeurt best door de installateur of leverancier via het aanmeldingsformulier voor de installatie.

  Premie aanvragen door eigenaar

  De premie-aanvraag gebeurt in 1 stap en kan enkel online worden aangevraagd. U kan de aanvraagprocedure pas opstarten nadat

  • de installatie in werking is
  • u in het bezit bent van de noodzakelijke documenten
  • het type installatie opgenomen is in de tabel van erkende types installaties.

  Het indienen van de aanvraag kan zodra u alle documenten verzameld heeft.

  Aanvraag van de premie voorbereiden

  Verzamel volgende documenten en zet deze om naar een pdf-bestand:

  • volledig AREI-keuringsverslag met
   • de datum van de keuring
   • info over de installatie:
    • merk en type
    • het nominaal en maximaal vermogen uitgedrukt in kW/KVA
    • het serienummer
   • EAN-nummer van de meter waarop de installatie is aangesloten
   • een door de keurder ondertekend eendraadschema
  • foto van de kenplaat van de installatie waarop het serienummer duidelijk leesbaar is
  • scan van de bestelbon
  • scan van de factuur en alle bewijsstukken van de totale kosten
  • scan van het betalingsbewijs voor het volledige factuurbedrag
  • duidelijke kopie van de identiteitskaart van de
   • eigenaar van de installatie (privépersoon)
   • zaakvoerder (eigenaar is onderneming)
   • verantwoordelijke (eigenaar is niet-commerciële instelling of publiekrechtelijke rechtspersoon)
  • een ondertekende machtiging of verklaring die bevestigt dat u de aanvraag mag indienen, als de eigenaar een
   • onderneming
   • niet-commerciële instelling
   • of publiekrechtelijke rechtspersoon is.

  Aanvraag van de premie starten en indienen

  De premie aanvraag kan via het online formulier voor de eigenaar.

  Kostprijs

  Financieel voordeel

  De premie wordt berekend op (een aandeel van) de in aanmerking komende kosten, en wordt afgetopt (4700 per kWe).

   Kosten die in aanmerking komen

   De kosten (exclusief btw) die rechtstreeks verbonden zijn aan de warmte-krachtinstallatie zelf, inclusief het vergistingsgedeelte. Deze kosten moeten aantoonbaar en noodzakelijk zijn voor de goede werking van de installatie.

   Afhankelijk van de grootte van de onderneming, kan de premie beperkt worden tot een bepaald percentage van de in aanmerking komende kosten:

   • 65% voor kleine ondernemingen en aanvragers die geen onderneming zijn
   • 55% voor middelgrote ondernemingen
   • 45% voor grote ondernemingen.

   Lijst erkende type micro-WKK-installatie

   Het premiebedrag kan lager kan zijn dan het maximaal steunbedrag. Volgende type installaties zijn erkend en kunnen de premie aanvragen.

   Merk (Fabrikant)TypeTechnologieBrandstof

   Elektrisch vermogen

   in kWe

   Maximaal steunbedrag

   in euro

   Biolectric10interne verbrandingsmotorbiogas9,745.590
   Biotechnics PerkinsKVT E15SIinterne verbrandingsmotorbiogas9,745.590

   Reden waarom type niet getoond wordt in de tabel:

   • Komt niet in aanmerking voor de premie.
   • Is nog niet of recent aangemeld. Vraag bij uw installateur na of het type installatie reeds aangemeld werd. Zodra het type installatie erkend is, wordt deze in bovenstaande tabel en het aanvraagformulier opgenomen.

   Voorbeelden berekening premie

   Situatie: een grote onderneming is eigenaar van een warmte-krachtinstallatie op biogas, met een nominaal elektrisch vermogen van 9,7 kW. De installatie bestaat uit de warmte-krachtinstallatie, een vergistingstank, een stuureenheid en gasbehandelingsinstallatie. De maximale premie bedraagt 45.590 euro (= 4700 x 9,7).

   • Voorbeeld 1: De totale investeringskosten zijn 110.000 euro exclusief btw. De in aanmerking komende kosten is 49.500 euro (= 45% van 110.000).
    De onderneming heeft recht op een ondersteuning van 45.590 euro (= bedrag maximale premie, de in aanmerking komende kosten werden afgetopt).
   • Voorbeeld 2: De totale investeringskosten zijn 80.000 euro exclusief btw. De in aanmerking komende kosten bedraagt 36.000 euro (= 45% van 80.000).
    De onderneming heeft recht op een ondersteuning van 36.000 euro (= bedrag van de in aanmerking komende kosten).

   Regelgeving

   De toekenning van premies voor kwalitatieve warmte-krachtinstallaties tot en met 10 kWe is bepaald in artikel 7.10.1 van het Energiebesluit.