Missie en visie

Missie

De Wiemkes is een plaats van en voor kinderen, een plaats waar zij graag zijn. Wij stimuleren hen op een speelse manier om te experimenteren, te ontdekken, bij te leren ... wanneer en zoals zij dat willen.

Gezinnen kunnen hun kinderen met een gerust gevoel naar "De Wiemkes" brengen, zodat ze kunnen gaan werken, een opleiding volgen, wat tijd voor zichzelf nemen... of gewoon omdat ze vinden dat dit goed is voor hun kinderen of omdat hun kinderen er zelf zin in hebben.

Visie

Visie met betrekking tot het pedagogische beleid

We leven in een diverse samenleving. In De Wiemkes is iedereen welkom ongeacht levensovertuiging, ras, religie, sociaal milieu … Élk kind moet zich gewaardeerd voelen bij ons.

We hebben respect voor iedereen en willen ook de kinderen het belang van deze waarde bijbrengen.

Elke mens, en ook elk kind, is uniek. Wij hebben respect voor de uniciteit van elk kind en stemmen onze aanpak af op hun individuele noden.    

Elk kind moet zichzelf kunnen zijn in De Wiemkes. Kinderen moeten vaak een groot deel van hun vrije tijd in de kinderopvang doorbrengen. Wij willen dat ze zich thuis voelen bij ons.    

De Wiemkes is een leuke plaats om je tijd door te brengen. De kinderen voelen zich goed bij de begeleid(st)ers.  Daartoe bouwen de begeleid(st)ers een band op met elk kind. Ze zijn echt en eerlijk tegenover de kinderen. Ze bieden hen een luisterend oor en hebben begrip voor hun probleempjes en problemen. Ze doen ‘lekker gek’ met de kinderen en leven mee in hun fantasieën.

Opdat kinderen zich goed kunnen voelen, moeten zij zich ook geborgen en veilig voelen.  Daarom bieden wij de kinderen structuur. Regels en afspraken zijn er om er voor te zorgen dat de kinderen bij ons kunnen samenleven en -spelen, zonder elkaars fysieke en psychische veiligheid in het gedrang te brengen.

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd op de schoolbanken door. Wij willen dat zij zich bij ons in de eerste plaats kunnen ontspannen.   

Kinderen kunnen – binnen het kader van onze regels, structuur en aanbod –  vrij kiezen hoe zij hun vrije tijd in De Wiemkes invullen.

We hechten veel belang aan speelplezier.   

Wij willen kinderen bij ons betrokken zien spelen. Daartoe:

  • Bieden wij de kinderen zoveel mogelijk, gevarieerde speelkansen, afgestemd op hun interesses en hun leefwereld;
  • Geven we de kinderen de nodige vrijheid. We beperken de kinderen zo weinig mogelijk in hun spelen: kinderen mógen dus iets uitproberen wat nog een beetje moeilijk is, ze mógen zich vuil maken, ze mógen de hele dag hetzelfde spelen of net van zoveel mogelijk dingen proeven, ze hebben het recht zich even te vervelen… We vinden het ook heel belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen, ook als het weer minder is;
  • Hebben de begeleid(st)ers aandacht voor hoe de kinderen spelen. Zo kunnen ze zien wat hen boeit, het speelaanbod daaraan aanpassen en de kinderen die niet (meer) tot betrokken spel komen, extra speelimpulsen geven. 

We willen de kinderen ook stimuleren, zodat ze elk op hun eigen manier kunnen ontwikkelen en open bloeien. Al spelende kunnen ze veel leren. Wij willen hen helpen hun grenzen te verleggen

  • Kinderen kunnen bij ons volop experimenteren met sociale vaardigheden: vrienden maken, conflicten oplossen, samenwerken, zorgen voor elkaar, rekening houden met anderen… De begeleid(st)ers ondersteunen hen hierbij waar nodig, maar laten de kinderen zoveel mogelijk ruimte om deze vaardigheden zélf te oefenen;
  • Spelen is experimenteren. Wij willen kinderen nieuwe dingen laten ontdekken en uitproberen en hen hierdoor aanzetten hun creativiteit en vaardigheden verder te ontplooien;
  • We stimuleren de kinderen in hun groei naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid om op die manier hun zelfvertrouwen te vergroten.

De Wiemkes is er voor de kinderen. Daarom willen wij onze werking zoveel mogelijk afstemmen op hun noden en verwachtingen. Bovendien vinden wij het belangrijk kinderen mee op te voeden tot mondige burgers. Wij hechten daarom veel belang aan kinderparticipatie

De kinderen krijgen enerzijds een stem in het gebeuren. Anderzijds geven we hen verantwoordelijkheden. De kinderen werken op die manier mee aan het opbouwen van een leuke kinderopvang.

Visie met betrekking tot betrokkenheid en participatie van de gezinnen.

Opvoeden is een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij willen de kinderen samen met hun gezinnen opvoeden en hebben alle respect voor de opvoeding van de kinderen thuis. 

We zijn overtuigd van het grote belang van contacten met de gezinnen. Het is daarbij heel belangrijk alle nodige informatie uit te wisselen.

Enerzijds willen wij de gezinnen informeren over onze werking. Anderzijds hechten wij belang aan een wederzijdse informatie-uitwisseling met betrekking tot hun kind.

In de kinderopvang worden wij geconfronteerd met vertrouwelijke informatie over kinderen en hun gezin. Om de professionele vertrouwensband te bewaren, is discretie hierbij vereist.

Wij willen de gezinnen op diverse manieren betrekken bij onze werking.