Klachten en hinder

Meldpunt milieudelicten en milieuklachten

Onder milieuklachten worden verstaan alle klachten betreffende een milieuverstoring, betreffende een probleem van geluids-, geur-, stof- rook- of lichthinder of bij een vermoeden dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast.

De dienst milieu van de gemeente is het centraal meldpunt en staat in voor het registreren van deze milieuklachten in samenwerking met de politie. Bezwaren ontvangen door de gemeentelijke dienst milieu naar aanleiding van een openbaar onderzoek (voor bijvoorbeeld milieuvergunningsaanvraag) worden in principe niet opgenomen als milieuklacht, tenzij de informatie ook nuttig is los van de beslissing waarover het openbaar onderzoek werd georganiseerd. De gemeentelijke dienst milieu en de politie sturen de door hen ontvangen milieuklachten door naar elkaar en eventueel ook naar de bevoegde overheid en de burgemeester.

Het centraal meldpunt voor milieuklachten

Milieuklachten voor Oostrozebeke kunnen gemeld worden aan de milieudienst: telefonisch tijdens de kantooruren of permanent via e-mail. Bij afwezigheid kan je jouw melding doen aan het "front office" (dienst burgerzaken) of via de meldingskaart op de website. 

Klachten kunnen eveneens permanent gemeld worden in persoon aan het centraal onthaal of wijkbureau van de politiezone M.I.D.O.W. Buiten de kantooruren kunnen dringende klachten telefonisch gemeld worden op het 101 nummer.

Vaststelling van de schade bij een landbouwramp

Voorwaarden

Een ramp kan door de Vlaamse Regering erkend worden als landbouwramp als er aanzienlijke schade is van landbouwgronden, -teelten of -oogsten als gevolg van een natuurverschijnsel (regenval, droogte, wind, ...) met een uitzonderlijk karakter of een massale en onvoorzienbare plaag van schadelijke organismen. Hagelschade komt niet in aanmerking voor vergoedingen uit het landbouwrampenfonds omdat hagel verzekerbaar is.

Procedure

  • Verzamel bewijsmateriaal van de schade.
  • Vaststellingen door een schattingscommissie om de geleden schade te beschrijven en te schatten:
    • Je kan een bezoek van de schattingscommissie aanvragen bij de gemeente (t.a.v. de burgemeester) waarin jouw grond gelegen is. Dat kan je voor Oostrozebeke doen via dit formulier (36.3 kB). Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (uit de verzamelaanvraag, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen, schadepercentage per perceel …).
    • De schattingscommissie moet de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste keer zeer kort na het klimatologische evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede keer zo kort mogelijk voor de oogst.
      Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dat ook zo in de processen-verbaal (pv's) van de schattingscommissie vermeld.

Info

Voor vragen en info over landbouwschade, neem contact op via administratie@oostrozebeke.be of 056 67 11 18.