Een klacht indienen

Wat?

Gemeente Oostrozebeke wil goede diensten leveren en alle medewerkers zetten zich daar elke dag voor in.

Toch kan het gebeuren dat:

 • je niet tevreden bent over onze dienstverlening;
 • er (misschien) een fout werd gemaakt.

Verwittig de gemeente

Komt dit voor neem dan zeker contact op met onze diensten. Misschien kan er nog worden bijgestuurd of kan er alsnog een oplossing gevonden worden.

Een formele klacht indienen

Blijf je toch met je ontevredenheid zitten of werd je vraag niet voldoende opgevolgd dan kan je een formele klacht indienen:

 • via het invulformulier op het digitaal loket;
 • of via een brief naar gemeente Oostrozebeke, t.a.v. klachtenbehandeling, Ernest Brengierstaat 6 , 8780 Oostrozebeke.

Wat is een klacht?

Een klacht is een manifeste uiting van een ongenoegen of ontevredenheid over de hulp- of dienstverlening van de gemeente of het OCMW van Oostrozebeke.

Deze ontevredenheid vloeit voort uit:

 • het foutief verrichten van een handeling of prestatie;
 • het niet of laattijdig verrichten van een handeling of prestatie;
 • het afwijken van de wettelijke of reglementair vastgestelde procedure;
 • het niet nakomen van gemaakte afspraken;
 • het onvriendelijk of onbeleefd behandelen van bezoekers.

We spreken niet over een klacht wanneer:

 • het een anonieme klacht is;
 • de klacht een materie betreft die niet tot de bevoegdheid van het bestuur behoort;
 • de klacht gaat over de regelgeving, over het (al dan niet) gevoerde beleid of over de beleidsvoornemens en de afgelegde verklaringen.
 • de indiener geen belang kan aantonen;
 • de klacht betrekking heeft op feiten waarvoor een specifieke procedure voorzien is in de wetgeving of wanneer er al een jurisdictioneel beroep aanhangig is;
 • de klacht betrekking heeft op feiten waarover eerder een klacht werd ingediend door dezelfde persoon en die volgens de procedure van klachtenbehandeling volledig werd behandeld en afgesloten;
 • de klacht betrekking heeft op gebeurtenissen die zich meer dan 1 jaar geleden voordeden;
 • de klacht onredelijk is.

Wat gebeurt er met jouw klacht?

Je klacht komt terecht bij de klachtencoördinator die de klacht naar de juiste dienst toewijst om verder op te volgen. Als klachtindiener krijg je binnen de 30 kalenderdagen een schriftelijk antwoord.

Indien er geen oplossing is of als de klachtindiener de voorgestelde oplossing schriftelijk weigert, legt de klachtencoördinator binnen de 30 kalenderdagen de klacht en de resultaten voor aan het college van burgemeester en schepenen (gemeente) of het vast bureau (OCMW).

Digitaal loket