Gemeentebelastingen

Het bestuur verwerkt uw persoonsgegevens in uitvoering van de gemeentebelastingen. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Bezwaar:

De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen de belastingaanslag bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet bij het college van burgemeester en schepenen worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De indiening van het bezwaar moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt: de naam, hoedanigheid, het adres of zetel van de belastingschuldige; het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vermelden in zijn bezwaar. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verzonden, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan naar enerzijds de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds de financieel directeur.

Een bezwaar indienen kan op drie manieren:

  1. via het online bezwaarformulier in digitaal loket;
  2. via een e-mail naar belastingen@oostrozebeke.be
  3. schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen;

Contact

Adres
Ernest Brengierstraat 6 , 8780 Oostrozebeke
Tel.
056 67 11 24
financien@oostrozebeke.be

Openingsuren