Geluid en Unisono

Geluid

 • Denk steeds aan de omwonenden als je geluid maakt tijdens een evenement.
 • Het is verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder rechtmatige reden of zonder noodzaak als dit de rust van de inwoners in het gedrang brengt.
 • Het is verboden zich schuldig te maken aan nachtgeluid waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.

Enkel en alleen met een machtiging van de burgemeester is er op het openbaar domein elektronisch versterkte muziek, luidsprekers of versterkers toegelaten. 
Voor openbare horeca-inrichtingen gelden de specifieke regels terzake. 

Indien er toch muziek wordt gespeeld of geluidsversterkende apparatuur wordt gebruikt, op een openbare plaats, die storend is voor de omgeving en/of geen rekening houdt met de bijzondere voorwaarden door de burgemeester opgelegd, kan de burgemeester:

 • de stopzetting bevelen van het spelen van muziek of het gebruik van geluidsversterkende apparatuur of van het evenement, teneinde de openbare orde en rust te herstellen;
 • het verzegelen van de geluidsinstallatie of de onmiddellijke sluiting van de inrichting opleggen. De opheffing van, de verzegeling en de sluiting van de inrichting, kan afhankelijk gemaakt worden van de uitvoering van de nodige aanpassing- en isolatiewerken;
 • de bestuurlijke inbeslagname van de geluidsinstallatie eisen;
 • de openbare inrichting doen ontruimen;
 • de veroorzaker(s) van de hinder van de plaats laten verwijderen;
 • de eventueel verleende machtiging laten intrekken.

Geluidsniveaubegrenzer

 • De burgemeester kan het gebruik van een geluidsniveaubegrenzer opleggen waarop de volledige muziekinstallatie dient te worden aangesloten. Deze geluidsbegrenzer wordt ingesteld op het maximaal toegelaten geluidsniveau (afgeregeld door een erkend laboratorium of een erkende geluidsdeskundige). De verantwoordelijke uitbater bezorgt onverwijld een attest hiervan aan de burgemeester.
 • De burgemeester kan zo nodig, op kosten van de verantwoordelijke, gedurende een bepaalde tijd een (periodieke) controle opleggen door een erkend laboratorium of door een erkende geluidsdeskundige.
 • De opstelling en regeling van de volumes of van de geluidsbegrenzer of van ieder ander controlemechanisme moeten zodanig zijn dat ze gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd en verzegeld.
 • Geluidsinstallaties en/of luidsprekers dienen te worden uitgeschakeld bij officiĆ«le plechtigheden.

Unisono en Billijke vergoeding

Als organisator van een evenement ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en betalen van Unisono en Billijke Vergoeding.