Cateringmateriaal en evenementen... Hoe zit het nu?

Gepubliceerd opwoensdag 22 mrt 2023 om 10:07

In Oostrozebeke (en daarbuiten) worden jaarlijks heel wat evenementen georganiseerd: jeugdevenementen, sportwedstrijden, fuiven, braderieën, culturele activiteiten, … 
Deze publieke activiteiten en evenementen brengt op positieve wijze veel mensen bij elkaar, maar zorgt ook voor veel milieudruk.

Studies rond eet- en drinkgerei op evenementen tonen aan dat herbruikbare bekers beter zijn voor het milieu vanaf gemiddeld 10 gebruikscycli.

Naast een lagere milieu-impact, minder afval en propere terreinen, zorgen herbruikbare recipiënten ook voor minder zwerfvuil rond het event.

In navolging van recent beleid zoals de Europese ‘Single Use Plastic’ (SUP)-richtlijn en het federaal marktverbod op plastic wegwerpdrinkbekers (sinds 24 januari 2023), verleende de Vlaamse regering op 10 februari 2023 een tweede principiële goedkeuring aan een aantal wijzigingen aan het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema 9)

De regelgeving is aangemeld bij de Europese Commissie in het kader van een kennisgeving rond technische voorschriften. 

In de tweede helft van mei 2023 wordt de definitieve goedkeuring verwacht waarna de publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt.

Wat wijzigt er?

De wetswijzigingen zijn als volgt:

 • Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor in een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95 % van die eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
  Vanaf 1 januari 2025 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden.
 • Bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal, met uitzondering van recipiënten uit glas en porselein, is het verplicht om in een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90 % van deze recipiënten en dit cateringmateriaal wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator.

Uitzondering voor evenenementen in 2023: via een aanvraagformulier, dat op de website van OVAM zal verschijnen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, kan je een uitzondering aanvragen en dit enkel op basis van één van volgende gronden:

 • onvoldoende capaciteit (art. 5.3.12.1 van het VLAREMA). Ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement is er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar;
 • nog beschikbare stocks wegwerpbekers (art. 5.3.12.3 van het VLAREMA).

Informatie

Zit je op vandaag met vragen? Raadpleeg dan in eerste instantie de beslissingsbomen op de website van OVAM of klik op één van de links hieronder.

Opgelet: deze info is gebaseerd op de huidige wetgeving. Van zodra de nieuwe wetgeving gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad wordt de info op de website van OVAM aangepast (zie https://ovam.vlaanderen.be/wetgeving-drankverpakkingen-en-voedselverpakkingen). Ook op de gemeentelijke website wordt de informatie dan aangepast.

 • Wat wordt gezien als evenement? Raadpleeg de beslissingsboom evenementen.
 • Is de wetgeving cateringmateriaal voor jou van toepassing? Raadpleeg de beslissingsboom drank.

Meer info kan je vinden op www.groenevent.be.

Definities

 • Cateringmateriaal: alles wat gebruikt wordt voor het aanbieden en nuttigen van etenswaren, met uitsluitsel van voorverpakte etenswaren en servetten.
 • Evenement: een eenmalige of een periodieke gebeurtenis op het gebied van kunst, cultuur, sport, festiviteit of volksvermaak. De gebeurtenis wordt publiek aangekondigd en is voor iedereen toegankelijk, al dan niet tegen betaling. Ze gaat door op een welbepaald tijdstip en is tijdelijk. De locatie kan zich zowel op publiek als op privaat terrein bevinden. Het evenement kan zowel in de openlucht doorgaan als in een gesloten ruimte.
 • Recipiënt: alles wat gebruikt wordt voor het aanbieden en het nuttigen van drank.
 • Serveren: het aanbieden, opdienen, bedienen van etenswaren of drank aan de eindgebruiker, met uitzondering van drankautomaten.