Subsidie buurt - of straatfeest

Het gemeentebestuur voorziet een subsidie om goede buurt- en straatwerkingen te ondersteunen. Oostrozebekenaren die een activiteit organiseren om de mensen uit hun buurt of straat samen te brengen en zo de sociale contacten wil aanmoedigen, kunnen deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Dit reglement voorziet een financiële ondersteuning voor buurt – of straatfeesten. Het gaat om initiatieven in een straat, buurt, wijk, … in Oostrozebeke met het oog op het bevorderen van de sociale contacten binnen een bepaald gebied. Een gebied bestaat uit één straat of uit een aantal straten, die geografisch met elkaar verbonden zijn.

 • Uitgesloten zijn privéfeesten, familiefeesten, activiteiten met winstoogmerk, activiteiten met een zuiver commercieel karakter alsook schoolfeesten en feesten met politiek, religieus of filosofisch karakter.
 • Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met andere subsidies van het gemeentebestuur voor hetzelfde evenement.
 • Elke buurt of gedeelte ervan kan jaarlijks slechts voor één feest in aanmerking komen. De toekenning van de subsidie aan de buurt belet evenwel niet de toekenning van een afzonderlijke subsidie aan één of meerdere afgebakende gedeelten van de buurt.
 • Het ingediende project richt zich tot alle inwoners van de bedoelde buurt of het duidelijk afgebakend gedeelte ervan. Dit blijkt uit de publiciteit (affiche, uitnodiging …);     
 • Het organiserend comité verbindt er zich toe de toepasselijke en administratieve voorschriften (politietoelatingen, SABAM, …) te respecteren.
 • De organisator(en) vermeld(t)(en) op alle publicaties het logo van de gemeente of de medewerking van het gemeentebestuur.

De aanvraag gebeurt door een organiserend comité. Dit organiserend comité is woonachtig in en/of sterk betrokken met de betrokken straat, buurt, wijk, …

 • Dit is een vereniging die verankerd is in de buurt of een groep particulieren.
 • Indien het particulieren betreft, zijn er minimum drie initiatiefnemers, die in de betrokken straat/buurt gedomicilieerd zijn, doch niet op hetzelfde adres en waarvan er minstens één persoon meerderjarig is.

Aanvraagprocedure

Opdat een organiserend comité op deze subsidie aanspraak zou kunnen maken, dient het organiserend comité een aanvraag in bij het gemeentebestuur (departement Mens, dienst vrije tijd) ten laatste drie maanden voorafgaand aan het buurt – of straatfeest.

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier;  
 • een lijst met de handtekeningen van 5 verschillende straat- of buurtbewoners met verschillend domicilienummer (niet de (gezins-)leden van het organiserend comité), die het initiatief steunen;
 • een volledig ingevuld evenementenformulier.

Bedrag van de subsidie

De subsidie wordt vastgesteld op basis van het aantal huisnummers in de straat of buurt.

 • 0 tot 50                          100,00 euro;
 • 51 tot 100                      150,00 euro;
 • 101 tot 300                    200,00 euro;
 • 301 tot 500                    300,00 euro;
 • 501 tot 800                    400,00 euro;
 • 801 en meer                  500,00 euro.

De subsidie is bedoeld om de organisatiekosten te helpen dragen en het sociale contact te bevorderen tussen de bewoners. De subsidie kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken.

Aan de aanvrager wordt schriftelijk gemeld of een subsidie kan worden toegekend en wat het bedrag van deze subsidie zal zijn. Indien geen subsidie wordt toegekend, wordt de reden van de afwijzing meegedeeld.