Cultuurbeleidsplan Printvriendelijke versiePDFVorige pagina

Wat?
Iedere gemeente maakt een cultuurbeleidsplan op voor zes jaar, gelijklopend met de duur van een gemeentelegislatuur. Het beleidsplan bevat:

  • een situatieschets;
  • de strategische doelstellingen;
  • de geplande acties;
  • de effecten die men wenst te bereiken;
  • de middelen die ingezet worden.

Het cultuurbeleidsplan vormt een kader voor het politiek beleid rond het cultureel erfgoed, het sociaal-cultureel werk en de kunsten van een gemeente. Er wordt gestreefd naar een integraal cultuurbeleid dat uitgaat van de samenhang tussen deze verschillende cultuurbeleidsdomeinen.

Cultuurbeleidsplan 2003-2007

Cultuurbeleidsplan 2008-2013

Wat zijn de stappen?
Als een gemeente voldoet aan een aantal randvoorwaarden (beschikken over basisinfrastructuur voor de werking van een gemeenschapscentrum en een minimale ondersteuning van het lokale sociaal-culturele leven) kan ze instappen in het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. Dit decreet biedt aan de deelnemende gemeenten ondersteuning voor de opmaak en de uitvoering van een integraal en kwalitatief cultuurbeleidsplan.

Om de gemeentebesturen bij te staan bij het ontwikkelen van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid voorziet het decreet in de financiële ondersteuning voor de aanwerving van een cultuurbeleidscoördinator.

Regelgeving?
Het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid werd door het Vlaams Parlement aangenomen op 10 juli 2001, door de Vlaamse Regering bekrachtigd op 13 juli 2001 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2001 (de bijlage werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2001). Het decreet bevat bepalingen over de cultuurcentra, de openbare bibliotheken, de gemeentelijke adviesorganen voor cultuur, het cultuurbeleidsplan en de intergemeentelijke samenwerking.

Trefwoorden
Beleidsplan cultuur, cultuurdienst

Naar boven