Gemeentebelastingen

Aanvullende belastingen:

  • Aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting: 7%
  • Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 1300 opcentiemen (tot eind 2017)
  • Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 820 opcentiemen (vanaf 1 januari 2018)

Reglementen:

Omschrijving reglement

Datum beslissing

Datum bekendmaking

Link

Aanvullende belasting op de personenbelasting

03/12/2015

16/12/2015

link (5.3 kB)

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - voor 01012018

19/12/2013

23/12/2013

link (18.2 kB)

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - vanaf 01012018

07/12/2017

18/12/2017

link (6.5 kB)

Belasting op afgifte administratieve stukken door burgerzaken - voor 01012018

06/10/2016

19/10/2016

link (21.6 kB)

Belasting op afgifte administratieve stukken door burgerzaken - vanaf 01012018

07/12/2017

15/12/2017

link (22.0 kB)

Belasting op afgifte administratieve stukken door grondgebiedzaken - voor 01012018

01/06/2017

13/06/2017

link (19.1 kB)

Belasting op aanvragen in kader van het omgevingsvergunningsdecreet, aanvragen van stedenbouwkundige uittreksels en bodemsaneringsprojecten

06/12/2018

18/12/2018

link (35.1 kB)

Belasting op opgravingen en verplaatsen asurnen

07/11/2013

25/11/2013

link (30.4 kB)

Belasting op leegstaande en onafgewerkte gebouwen

02/04/2015

14/04/2015

link (48.3 kB)

Belasting op ongeschikte of onbewoonbare gebouwen - voor 01042017

02/04/2015

14/04/2015

link (91.9 kB)

Belasting op ongeschikte of onbewoonbare gebouwen - vanaf 01042017

02/03/2017

21/03/2017

link (27.1 kB)

Belasting op verwaarloosde of bouwvallige gebouwen

02/04/2015

14/04/2015

link (40.5 kB)

Algemene milieubelasting

07/11/2013

25/11/2013

link (91.8 kB)

Belasting op weghalen en verwijderen van sluikstortingen

07/11/2013

25/11/2013

link (58.4 kB)

Belasting op ambulante activiteiten op de openbare markten

07/11/2013

25/11/2013

link (29.2 kB)

Belasting op de verandering van een voornaam

07/02/2019

18/02/2019

link (26.6 kB)

Parkeren in blauwe zone

04/02/2016

01/03/2016

Link (116.9 kB)

Bezwaar:

De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen de belastingaanslag bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen of via e-mail op het e-mailadres belastingen@oostrozebeke.be worden ingediend, ondertekend zijn en worden gemotiveerd. De indiening van het bezwaar moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt: de naam, hoedanigheid, het adres of zetel van de belastingschuldige; het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vermelden in zijn bezwaar. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verzonden, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan naar enerzijds de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds de financieel beheerder.

U kan bezwaar indien via dit formulier.

Contactinfo

Dienst financiën

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
financien@oostrozebeke.be
056 67 11 24
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken