Openbaar onderzoek ontwerp-uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

5/07/19

Zowel nationaal als internationaal gaat er de laatste jaren veel aandacht naar verschillende (hinder-)aspecten over kunststof en kunststofafval en zoekt men naar oplossingen.
In het algemeen beklemtoont Europa in haar pakket "Circulaire Economie" het belang van een ketenbenadering en betrekt hierbij de bijdrage van bio-economie aan de circulaire economie. Aanvullend - en meer specifiek -  publiceerde de Europese Commissie in 2018 haar specifieke strategie voor een circulaire kunststoffeneconomie.

Om een circulaire kunststoffeneconomie mogelijk te maken staan we voor heel wat uitdagingen. De OVAM onderzocht in 2017 de knelpunten en opportuniteiten in de huidige kunststofketen en bundelden deze in een discussiepaper. Samen met diverse stakeholders bogen we ons over de prioriteiten voor de toekomst.

Zo zijn er intussen al krijtlijnen uitgezet in het Verpakkingsbeleid 2.0 en worden in het Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil, plastic drijfvuil, visnetten en microplastics aangepakt. Ook maakt Vlaanderen in kader van afval- en materiaalbeheerplannen werk van preventie en inzameling van kunststoffen.

Maar een overkoepelend kader voor de inspanningen die in Vlaanderen geleverd worden rond kunststoffen ontbreekt vooralsnog.
De OVAM stelt daarom een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor.

Ontwerp Uitvoeringsplan Kunststoffen 2019-2024

De opmaak van het ontwerpplan vroeg afstemming met de talrijke initiatieven die binnen diverse (internationale) fora genomen worden (zowel van sectorfederaties als binnen EU-beleid) als met andere plannen gesteund door de Vlaamse Regering of minister, zoals:
- Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig Bedrijfsafval 2016-2022
- Actieplan duurzaam beheer biomassa(rest)stromen 2015-2020
- Beleidsprogramma Materiaalbewust bouwen in kringlopen 2014-2020
- Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil
- Vlaams verpakkings- en zwerfvuilbeleid 2.0
- Vlaams Plan Overheidsopdrachten

De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voorstel uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Vanaf 15 juli 2019 tot en met 1 oktober 2019 ligt het ontwerp_uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024 voor in openbaar onderzoek. Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM.

Dit kan via het e-mailadres ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of naar het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Het ontwerp-uitvoeringsplan is digitaal raadpleegbaar via de website van OVAM (www.ovam.be > afval & materialen > specifieke afvalstromen & materiaalkringlopen > kunststoffen > samen richting beleidsprogramma kunststoffen 2019-2024) en analoog bij het ‘front office’ van het gemeentehuis en dit tijdens de openingsuren.

Deel deze pagina
Afdrukken