Algemeen directeur

De bevoegdheden en taken van de algemeen directeur zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het decreet over het lokaal bestuur.

Samengevat is het zo dat de algemeen directeur zorgt voor de goede werking van de gemeentelijke - en OCMW-diensten binnen de krijtlijnen vastgelegd door de gemeenteraad.

De  algemeen directeur leidt de gemeentelijke en OCMW organisatie.

Contactgegevens

Guy De Pourcq

056 67 11 66

algemeendirecteur@oostrozebeke.be

Openingstijden

Op afspraak

Taken

  • staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke - en OCMW diensten;
  • staat aan het hoofd van het gemeente - en OCMW personeel;
  • is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer;
  • staat in voor de werking van de diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • staat in voor de organisatie en de werking van het interne controlesysteem;
  • organiseert de behandeling van de briefwisseling, meldingen en klachten;
  • bereidt en adviseert de zaken voor die aan de gemeenteraad, de OCMW raad, aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan de burgemeester worden voorgelegd op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak;
  • woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, de OCMW raad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en is verantwoordelijk voor de notulering van besluiten;
  • is regisseur van de gemeentelijke dienstverlening.

De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam. Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.

Contactinfo

Dienst burgerzaken

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
gemeente@oostrozebeke.be
056 67 11 20
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken