Samenstelling GeCoRo

De GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening heeft als doel het behoud, de verbetering en uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente.

De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en vervult de opdrachten haar toegekend door het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de latere wijzigingen. Deze opdrachten zijn:

  • De commissie heeft een belangrijke adviserende taak bij het opstellen van het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
  • Zij bundelt en coördineert tevens alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  • Zij brengt advies uit over de ontwerpen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
  • Zij brengt advies uit over het gemeentelijk jaarprogramma voor ruimtelijke ordening.
  • Zij kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Samenstelling

De gemeente kan binnen het beperkt kader van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening vrij de commissie samen te stellen. De commissie bestaat uit een zes vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen binnen de gemeente en uit twee deskundigen. Het secretariaat van de gecoro wordt waargenomen door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Wat?

Wie?

Voorzitter                                                           

Ignace Braecke                                                                

Secretaris

Dieter Jehs

Deskundige

Corinne Lison

Plaatsvervangend 
deskundige

Geert Haelewyn              

Effectieve leden

Van?

Wie?

Milieuvereniging             

Monique Vanacker                 

Vereniging van
werkgevers

Carl Vandaele

Landbouwers-
vereniging

Franky Lambrecht

Vereniging van
werknemers

Jan Scherpeel

Vereniging van
handelaars

Petra Volckaert

Plaatsvervangende leden

Van?

Wie?

Milieuvereniging             

Martine Langen                     

Vereniging van
werkgevers

Bernard Vanden Avenne

Landbouwers-
vereniging

Wim Vanhaverbeke

Vereniging van
werknemers

Luc Vancoillie

Vereniging van
handelaars

Katrien Pareit

Deel deze pagina
Afdrukken